Systém EZProxy pre vzdialený prístup k e-zdrojom.
Pripomienky, námety a podnety prosíme zasielať na eiz@cvtisr.sk

Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text. CVTI SR pracuje na odstránení tohto problému. Dovtedy odporúčame pri problémoch s SFX vyhľadávanie priamo v jednotlivých licencovaných plnotextových zdrojoch. Ďakujeme za pochopenie.

 

Portály

Elektronická knižnica licencovaných a voľne prístupných e-periodík Centra VTI SR
  vstup
Služba Google Scholar umožňuje jednoduchým spôsobom vyhľadávať v rozsiahlych fondoch vedeckej literatúry. Z jedného miesta môžete vyhľadávať v rôznych disciplínach a v e-zdrojoch ako sú recenzované články, dizertácie , knihy a abstraktové databázy vydávané akademickými vydavateľmi a odbornými spoločnosťami, a ďalej aj e-dokumenty uchovávané v repozitároch univerzít a iných vedeckých organizácií. V prípade využívania vzdialeného prístupu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia odkazy vygenerované službou Google Scholar SFX umožňujúce získať licencované plnotextové dokumenty, do ktorých má CVTI SR prístup.
  vstup
Portál obsahuje licencované (prístupné v CVTI SR) ako aj voľne dostupné elektronické časopisy/knihy
  vstup
PRIMO z jedného rozhrania prehľadáva licencované e-zdroje CVTI SR (články, príspevky zo zborníkov, knihy, databázy), knižničný katalóg, vybrané voľne prístupné e-zdroje a dokumenty digitálneho úložiska CVTI SR
  vstup
Vyhľadávací portál scientia.sk umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojov (e-zdroje) z oblasti výskumu a vývoja. Ponuku e-zdrojov tvoria licencované, ako aj voľne prístupné zdroje, pričom zdroje, v ktorých sa má vyhľadávať, si môže v prípade záujmu určiť používateľ. Zároveň sa rieši aj problematika prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať. Možnosť vyhľadávať v licencovaných e-zdrojoch, ako aj prístup do plnotextových dokumentov sa posudzuje na základe IP adresy počítača organizácie, z ktorej sa do e-zdrojov pristupuje a zároveň závisí od práva organizácie využívať daný e-zdroj. Voľné e-zdroje sú prístupné pre kohokoľvek. Súčasťou riešenia je aj portál elektronických časopisov a kníh.
  vstup
Summon je discovery služba určená na prístup ku akademickému obsahu knižnice. Poskytuje jedno vyhľadávacie pole pre nájdenie všetkých položiek v zbierke vrátane kníh, elektronických informačných zdrojov, multimédií atď. Ponúka možnosť spresnenia hľadania obmedzením výsledkov ako je časové obdobie alebo typ obsahu.
  vstup
 

Licencované e-zdroje

Operačný program VVEUPlné texty časopisov, zborníkov a iných publikácií spoločnosti ACM (Association for Computing Machinery)
  vstup
Časopis ACS Nano sa zameriava na výskum v oblasti nanovedy a nanotechnológií, ktorý je zameraný na rozhranie s chémiou, biológiou, materiálovou vedou, fyzikou a strojárstvom.
  vstup
Prístup do časopisov z oblasti fyziky
  vstup
Kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí od viac ako 146 vydavateľov. Viac ako 135 000 článkov s plným textom, denná aktualizácia.
  vstup
Časopisy z oblasti medicíny, pokrývajúce všetko od oftalmológie až po športové lekárstvo. Prinášajú informácie o výskume, najnovších trendov v myslení, názory odborníkov a novinky.
  vstup
Bývalý British Medical Journal - medzinárodný recenzovaný medicínsky časopis.
  vstup
Prípadové štúdie pre profesionálov, výskumných pracovníkov a tých, ktorí hľadajú klinické informácie o bežných a výnimočných prípadoch. Všetky články sú recenzované.
  vstup
Prístup do plných textov 25 titulov kníh.
  vstup
CRC Press je popredným vydavateľom vedeckých, technických a medicínskych zdrojov. CVTI SR má prístup do 25 publikácií z oblastí nanotechnológií, nanomedicíny, strojárstva a prírodných vied.
  vstup
Prístup do plných textov viac ako 13 800 titulov kníh z oblasti vied o živej prírode, strojárstva, techniky, transferu technológií a duševného vlastníctva. K dostupným titulom sa dostanete funkciou Browse All Titles (zobrazuje iba tituly prístupné v CVTI SR).
  vstup
Portál vydavateľstva EBSCO ponúkajúci prístup k databáze z oblasti knižničnej a informačnej vedy a knihám z rôznych oblastí ľudského poznania.
  vstup
Abstraktová databáza z oblasti knižničnej a informačnej vedy
  vstup
Plné texty 95 elektronických kníh
  vstup
Prístup do plných textov 43 titulov kníh z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií, podpory podnikania, obchodu, manažmentu, ekonómie, financií a životného prostredia.
  vstup
Plné texty časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied vydavateľstva Emerald
  vstup
Obsahuje články a iné informácie z širokej škály odborov.
  vstup
European Sources Online (ESO) je „informačný servis s pridanou hodnotou“ zameraný na Európsku úniu, krajiny EÚ a otázky občanov v dnešnej Európe
  vstup
časopis zameraný na oblasť biotechnológie, aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.
  vstup
Operačný program VVEUČasopisy, konferenčné zborníky, normy a štandardy spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), časopisy a konferenčné zborníky spoločnosti IET (Institute of Engineering and Technology).
Plné texty momentálne nedostupné pokiaľ sa nevyrieši finančné zabezpečenie tejto databázy v novom programovom období (OP VaI).
  vstup
Plné texty 73 titulov odborných publikácií z oblasti z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva a knižničnej a informačnej vedy
  vstup
Medzinárodný multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií. CVTI SR má dostupné plné texty článkov, ktoré vyšli v aktuálnom roku.
  vstup
Journal of Visualized Experiments je recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí, bol založený ako nový nástroj pre publikáciu v oblasti vied o živej prírode, za účasti vedcov z popredných výskumných inštitúcií. CVTI SR má prístup iba do videí sekcie Biology a sekcie Science Education (sekcie Basic Biology a Advanced Biology).
  vstup
Operačný program VVEUOdborné monografie a faktografické príručky z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny
  vstup
Časopis Nano Letters sa venuje základnému výskumu vo všetkých odvetviach teórie a praxe v oblasti nanovedy a nanotechnológií.
  vstup
Medzinárodný časopis prinášajúci výsledky výskumu z oblasti nanovedy a nanotechnológií.
  vstup
Časopisy vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti biomedicíny
  vstup
Online OECD knižnica - pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a OECD štatistík
  vstup
Operačný program VVEUDatabáza z oblasti humanitných, spoločenských vied, obchodu, medicíny, aplikovaných prírodných vied, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
  vstup
Databáza z oblasti biomedicíny
  vstup
Prístup do plných textov 354 titulov kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
  vstup
Prístup do 625 titulov časopisov z oblasti humanitných a spoločenských vied, vrátane popredných medzinárodných recenzovaných titulov.
  vstup
Operačný program VVEUČasopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších vedných oblastí.
  vstup
Operačný program VVEUBibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.
  vstup
Operačný program VVEUČasopisy a série publikácií vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny
  vstup
Operačný program VVEUČasopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejšich vedných oblastí.
Plné texty článkov z roku 2016 a 2017 sú momentálne nedostupné.
  vstup
Operačný program VVEUPortál spoločnosti Thomson Reuters
  vstup
Systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia
  vstup
Citačná databáza rozhrania Web of Science z oblasti vedy o živote
  vstup
Multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh
  vstup
Scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov
  vstup
Abstraktová databáza z oblasti vedy o živote
  vstup
Scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume
  vstup
Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody vo fyzikálnych, chemických, biologických a ekologických vedách, verejné zdravie a súvisiace sociálne a politické vedy.
  vstup
 

Testované e-zdroje

Databáza správ z ruských masmédií, tlačových agentúr a obchodnej tlače zameraná na oblasti: letecký, automobilový a drevársky priemysel, poľnohospodárstvo, zahraničná politika a obchod, doprava, medicína, životné prostredie, export zbraní atď.
  vstup
Plné texty 10 titulov časopisov z oblasti biológie, matematiky a fyziky.
  vstup
 

Voľné e-zdroje

ABC - Chemistry: Free Chemical Information
Voľne dostupné časopisy z oblasti chémie.
  vstup
BioMed Central
Prístup k plným textom rôznych časopisov z biológie, medicíny a súvisiacich odborov. Potrebná registrácia do zdroja!
  vstup
Bulletin Mathématique
Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.
  vstup
ChemSpider
Databáza poskytujúca prístup ku štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam.
  vstup
CRCnetBASE
Prehľad príručiek z strojárstva, stavebníctva, informačných technológií, medicíny, spoločenských vied a iných oblastí ľudského poznania.
  vstup
DOAJ: Directory of Open Access Journals
Plné texty časopisov zo všetkých vedných odborov.
  vstup
eBooks@Adelaide
Približne 1500 diel klasickej literatúry, filozofie, vedy a medicíny.
  vstup
Free Medical Information
Plnotextová databáza kníh, časopisov a štatistických informácií z oblasti medicíny
  vstup
Free Medical Journals
Plné texty časopisov z oblasti medicíny.
  vstup
FreeBooks4Doctors!
Plné texty kníh z oblasti medicíny.
  vstup
Gutenberg
Nachádzajú sa tu plné texty náučnej literatúry, krásnej literatúry a historickej tlače. Literatúra v cca 50 jazykoch. Možnosť vyhľadávať podľa autorov, názvov aj v plných textoch. Obsahuje Top 100 včerajška, Top 100 autori včera, Top knihy za posledných 7 dní, 100 najlepších autorov za 7 dní, Top knihy za 30 dní, 100 najlepších autorov za 30 dní. Ďalšie členenie podľa kategórií: audio knihy( cez počítač), audio knihy (hovorené slovo), kompilácie, dáta hudba - nahrávky, hudba(noty), iné nahrávky obrázky, videá.
  vstup
Harrold
Plné texty kníh a časopisov zo všetkých vedných odborov. Okrem iného obsahuje dokumenty k dejinám literatúry, jazykovedy, umenia, histórie, geografie ale aj literatúru k dejinám písma, knižnej kultúry, historické dokumenty, náboženstvo, beletriu atď. Nachádzajú sa tu odkazy na iné zdroje.
  vstup
LivRe!
Portál voľne dostupných plnotextových časopisov z oblasti biológie, medicíny, poľnohospodárstva, strojárstva, spoločenských a humanitných vied.
  vstup
Online Books Page Serials
Celosvetová databáza novín a časopisov.
  vstup
Open Library
Viac ako milión titulov klasickej literatúry.
  vstup
Oxford Journals
Abstrakty článkov z časopisov vydavateľstva Oxford University Press.
  vstup
Oxford Journals: Life Sciences
Časopisy z oblasti vied o živej prírode. Vybrané články sú dostupné s plnými textami.
  vstup
Oxford Journals: Medicine
Časopisy z oblasti vied o medicíne. Vybrané články sú dostupné s plnými textami.
  vstup
PubMed Central
Plnotextový archív časopiseckej literatúry z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode.
  vstup
Reproductive health
Približne 400 plnotextových publikácií o rôznych aspektoch sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  vstup
The Electronic Library of Mathematics
Elektronická knižnica publikácií z oblasti matematiky.
  vstup
The Free Library
Knižnica článkov a kníh z rôznych odborov.
  vstup
The Free Library: Biological Sciences
Výber plných textov článkov z časopisov z oblasti biologických vied.
  vstup
World Digital Library
Svetová digitálna knižnica zdigitalizovaných dokumentov, členenie podľa kontinentov, krajín, rokov, vydania, vedných odborov, druhov dokumentov a inštitúcií, v ktorých sa zdigitalizovaný dokument nachádza.
  vstup
The Royal Society of Chemistry
  vstup
Chemical Science
Open Access titul. Voľne dostupný časopis.
  vstup
Environmental Science: Nano
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Environmental Science: Water Research & Technology
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2016.
  vstup
Inorganic Chemistry Frontiers
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
LearnChemistry
Portál s materiálmi pre pedagógov a študentov chémie.
  vstup
Materials Chemistry Frontiers
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Materials Horizons
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Molecular Systems Design and Engineering
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Nanoscale Horizons
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Organic Chemistry Frontiers
Tento titul časopisu poskytuje prístup do plných textov článkov zdarma. Je však potrebné meno a heslo, ktoré si vytvoríte pri bezplatnej registrácii. Prístup do 31. 12. 2017.
  vstup
Reaction Chemistry and Engineering
Open Access titul, voľne dostupný časopis. Prístup bude pokračovať aj po roku 2016, keďže časopis vychádza ako open access titul.
  vstup