Systém EZProxy pre vzdialený prístup k e-zdrojom.
Pripomienky, námety a podnety prosíme zasielať na eiz@cvtisr.sk

Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text. CVTI SR pracuje na odstránení tohto problému. Dovtedy odporúčame pri problémoch s SFX vyhľadávanie priamo v jednotlivých licencovaných plnotextových zdrojoch. Ďakujeme za pochopenie.

Novy pristup (v rezime testovania) s funkcnymi pristupmi do vsetkych predplatenych elektronickych zdrojov: TU

 

Portály

Elektronická knižnica licencovaných a voľne prístupných e-periodík Centra VTI SR
  vstup
Služba Google Scholar umožňuje jednoduchým spôsobom vyhľadávať v rozsiahlych fondoch vedeckej literatúry. Z jedného miesta môžete vyhľadávať v rôznych disciplínach a v e-zdrojoch ako sú recenzované články, dizertácie , knihy a abstraktové databázy vydávané akademickými vydavateľmi a odbornými spoločnosťami, a ďalej aj e-dokumenty uchovávané v repozitároch univerzít a iných vedeckých organizácií. V prípade využívania vzdialeného prístupu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia odkazy vygenerované službou Google Scholar SFX umožňujúce získať licencované plnotextové dokumenty, do ktorých má CVTI SR prístup.
  vstup
Portál obsahuje licencované (prístupné v CVTI SR) ako aj voľne dostupné elektronické časopisy/knihy
  vstup
PRIMO z jedného rozhrania prehľadáva licencované e-zdroje CVTI SR (články, príspevky zo zborníkov, knihy, databázy), knižničný katalóg, vybrané voľne prístupné e-zdroje a dokumenty digitálneho úložiska CVTI SR
  vstup
Vyhľadávací portál scientia.sk umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojov (e-zdroje) z oblasti výskumu a vývoja. Ponuku e-zdrojov tvoria licencované, ako aj voľne prístupné zdroje, pričom zdroje, v ktorých sa má vyhľadávať, si môže v prípade záujmu určiť používateľ. Zároveň sa rieši aj problematika prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať. Možnosť vyhľadávať v licencovaných e-zdrojoch, ako aj prístup do plnotextových dokumentov sa posudzuje na základe IP adresy počítača organizácie, z ktorej sa do e-zdrojov pristupuje a zároveň závisí od práva organizácie využívať daný e-zdroj. Voľné e-zdroje sú prístupné pre kohokoľvek. Súčasťou riešenia je aj portál elektronických časopisov a kníh.
  vstup
Summon je discovery služba určená na prístup ku akademickému obsahu knižnice. Poskytuje jedno vyhľadávacie pole pre nájdenie všetkých položiek v zbierke vrátane kníh, elektronických informačných zdrojov, multimédií atď. Ponúka možnosť spresnenia hľadania obmedzením výsledkov ako je časové obdobie alebo typ obsahu.
  vstup
 

Licencované e-zdroje

OP VaIEUPlné texty časopisov, zborníkov a iných publikácií spoločnosti ACM (Association for Computing Machinery)
  vstup
Kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí od viac ako 146 vydavateľov. Viac ako 135 000 článkov s plným textom, denná aktualizácia.
  vstup
Prístup do plných textov 25 titulov kníh.
  vstup
Popredný časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí ako bunková a molekulárna biológia, imunológia, neuroveda, virológia, ľudská genetika, systémová biológia, atď.
  vstup
Prístup do rozsiahlej online zbierky e-kníh, ktorá obsahuje tituly z vedy, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied. Dostupných je viac ako 46 000 titulov, z toho vyše 23 000 je v angličtine a nové tituly sa automaticky pridávajú.
  vstup
Databáza z oblasti architektúry, obsahuje medzinárodnú zbierku budov zo súčasnosti , napr. kancelárskej budovy, múzeá, školy, knižnice, priemyselné komplexy, nemocnice, športové budovy. Zahŕňa medzinárodné prípadové štúdie a tematické články o špecifických aspektoch návrhu budov.
  vstup
Databáza spoločnosti International Union of Pure and Applied Chemistry obsahuje články, normy a odporúčania, ktoré sú medzinárodne záväzné pre vedcov v priemysle ako aj v akademickej obci, toxikológov a patentových právnikov.
  vstup
Referenčná príručka z oblasti nanotechnológií. Prináša výsledky výskumu z oblasti fyziky, chémie, materiálov, inžinierstva a medicíny.
  vstup
Prístup do plných textov viac ako 13 800 titulov kníh z oblasti vied o živej prírode, strojárstva, techniky, transferu technológií a duševného vlastníctva. K dostupným titulom sa dostanete funkciou Browse All Titles (zobrazuje iba tituly prístupné v CVTI SR).
  vstup
Portál vydavateľstva EBSCO ponúkajúci prístup k databáze z oblasti knižničnej a informačnej vedy a knihám z rôznych oblastí ľudského poznania.
  vstup
Abstraktová databáza z oblasti knižničnej a informačnej vedy
  vstup
Plné texty 95 elektronických kníh
  vstup
Prístup do plných textov 43 titulov kníh z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií, podpory podnikania, obchodu, manažmentu, ekonómie, financií a životného prostredia.
  vstup
Plné texty časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied vydavateľstva Emerald
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
Obsahuje články a iné informácie z širokej škály odborov.
  vstup
European Sources Online (ESO) je „informačný servis s pridanou hodnotou“ zameraný na Európsku úniu, krajiny EÚ a otázky občanov v dnešnej Európe
  vstup
Multiodborové databázy od vydavateľstva GALE Cengage
  vstup
Obsahuje časopisy a referenčné zdroje z oblasti prírodných a spoločenských vied. Časopisy sú recenzované a je ich viac ako 11 000 titulov, z toho vyše 8000 s plnými textami.
  vstup
Obsahuje viac ako 9000 titulov novín a časopisov s plnými textami. Slúži k poskytnutiu všeobecného prehľadu o dianí vo svete.
  vstup
OP VaIEUČasopisy, konferenčné zborníky, normy a štandardy spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), časopisy a konferenčné zborníky spoločnosti IET (Institute of Engineering and Technology).
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
Plné texty 73 titulov odborných publikácií z oblasti z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva a knižničnej a informačnej vedy
  vstup
Medzinárodný multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií. Plné texty prístupné z rokov 2016 a 2017.
  vstup
Journal of Visualized Experiments je recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí, bol založený ako nový nástroj pre publikáciu v oblasti vied o živej prírode, za účasti vedcov z popredných výskumných inštitúcií. CVTI SR má prístup iba do videí sekcie Biology a sekcie Science Education (sekcie Basic Biology a Advanced Biology).
  vstup
Sprístupňuje videá obsahujúce štandardné techniky a nové experimentálne prístupy v oblasti bunkovej, molekulárnej biológie a biológie organizmov.
  vstup
Sprístupňuje videá zamerané na výučbu vedeckých základov prostredníctvom ľahko zrozumiteľných videí.
  vstup
OP VaIEUOdborné monografie a faktografické príručky z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny
  vstup
OP VaIEUČasopisy vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti biomedicíny.
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
Popredný časopis z oblasti neurovedy. Venuje sa interdisciplinárnym stratégiám, ktoré integrujú biofyzikálne, bunkové, vývojové a molekulárne prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
  vstup
Online OECD knižnica - pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a OECD štatistík
  vstup
Databáza z oblasti biomedicíny
  vstup
Prístup do plných textov 354 titulov kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
  vstup
Zbierka výskumných metód, obsahuje viac ako 1000 príspevkov vo forme referenčných diel, článkov z časopisov, inštruktážnych videí od popredných vedeckých pracovníkov z oblasti spoločenských vied.
  vstup
OP VaIEUČasopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších vedných oblastí.
  vstup
OP VaIEUBibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.
  vstup
OP VaIEUČasopisy,série publikácií a knihy vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny a časopisy vydavateľstva Palgrave Macmillan.
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
OP VaIEUČasopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejšich vedných oblastí.
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
OP VaIEU Portál spoločnosti Clarivate Analytics
  vstup
Systém siedmich citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia
  vstup
Citačná databáza rozhrania Web of Science z oblasti vedy o živote
  vstup
Multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh
  vstup
Scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov
  vstup
Abstraktová databáza z oblasti vedy o živote
  vstup
Scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume
  vstup
Globálna spoločnosť, ktorá poskytuje informácie, softvérové nástroje a služby. Zastrešuje prístup aj k vedeckým informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva pre profesionálov, vedcov, výskumných pracovníkov a študentov.
  vstup
Prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins.
  vstup
Inovatívny vyhľadávací nástroj sprístupňuje prvotriedny recenzovaný obsah (bez embarga) od medzinárodných, lekárskych, vedeckých a akademických kapacít. Komplexný prístup k najnovšiemu lekárskemu výskumu na svete s otvoreným obsahom prístupu.
  vstup
Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody vo fyzikálnych, chemických, biologických a ekologických vedách, verejné zdravie a súvisiace sociálne a politické vedy.
Zdroj je dostupný iba cez nový prístup v režime testovania
  vstup
 

Voľné e-zdroje

ABC - Chemistry: Free Chemical Information
Voľne dostupné časopisy z oblasti chémie.
  vstup
BioMed Central
Prístup k plným textom rôznych časopisov z biológie, medicíny a súvisiacich odborov. Potrebná registrácia do zdroja!
  vstup
Bulletin Mathématique
Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.
  vstup
ChemSpider
Databáza poskytujúca prístup ku štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam.
  vstup
DOAJ: Directory of Open Access Journals
Plné texty časopisov zo všetkých vedných odborov.
  vstup
eBooks@Adelaide
Približne 1500 diel klasickej literatúry, filozofie, vedy a medicíny.
  vstup
Free Medical Information
Plnotextová databáza kníh, časopisov a štatistických informácií z oblasti medicíny
  vstup
Free Medical Journals
Plné texty časopisov z oblasti medicíny.
  vstup
FreeBooks4Doctors!
Plné texty kníh z oblasti medicíny.
  vstup
Gutenberg
Nachádzajú sa tu plné texty náučnej literatúry, krásnej literatúry a historickej tlače. Literatúra v cca 50 jazykoch. Možnosť vyhľadávať podľa autorov, názvov aj v plných textoch. Obsahuje Top 100 včerajška, Top 100 autori včera, Top knihy za posledných 7 dní, 100 najlepších autorov za 7 dní, Top knihy za 30 dní, 100 najlepších autorov za 30 dní. Ďalšie členenie podľa kategórií: audio knihy( cez počítač), audio knihy (hovorené slovo), kompilácie, dáta hudba - nahrávky, hudba(noty), iné nahrávky obrázky, videá.
  vstup
Harrold
Plné texty kníh a časopisov zo všetkých vedných odborov. Okrem iného obsahuje dokumenty k dejinám literatúry, jazykovedy, umenia, histórie, geografie ale aj literatúru k dejinám písma, knižnej kultúry, historické dokumenty, náboženstvo, beletriu atď. Nachádzajú sa tu odkazy na iné zdroje.
  vstup
LivRe!
Portál voľne dostupných plnotextových časopisov z oblasti biológie, medicíny, poľnohospodárstva, strojárstva, spoločenských a humanitných vied.
  vstup
Online Books Page Serials
Celosvetová databáza novín a časopisov.
  vstup
Open Library
Viac ako milión titulov klasickej literatúry.
  vstup
Oxford Journals
Abstrakty článkov z časopisov vydavateľstva Oxford University Press.
  vstup
Oxford Journals: Life Sciences
Časopisy z oblasti vied o živej prírode. Vybrané články sú dostupné s plnými textami.
  vstup
Oxford Journals: Medicine
Časopisy z oblasti vied o medicíne. Vybrané články sú dostupné s plnými textami.
  vstup
PubMed Central
Plnotextový archív časopiseckej literatúry z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode.
  vstup
Reproductive health
Približne 400 plnotextových publikácií o rôznych aspektoch sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  vstup
The Electronic Library of Mathematics
Elektronická knižnica publikácií z oblasti matematiky.
  vstup
The Free Library
Knižnica článkov a kníh z rôznych odborov.
  vstup
The Free Library: Biological Sciences
Výber plných textov článkov z časopisov z oblasti biologických vied.
  vstup
World Digital Library
Svetová digitálna knižnica zdigitalizovaných dokumentov, členenie podľa kontinentov, krajín, rokov, vydania, vedných odborov, druhov dokumentov a inštitúcií, v ktorých sa zdigitalizovaný dokument nachádza.
  vstup